Privacyverklaring

In deze verklaring zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gewoon even contact met ons op!

buro43.nl
Buro 43, Korenschoof 39, 3224 VA Hellevoetsluis
www.buro43.nl / info@buro43.nl

Privacy

Buro43.nl neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, webshop en wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons uiterste best om de gegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. In deze privacyverklaring hopen wij een overzicht te geven van de manier waarop we de persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is buro43.nl in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

Persoonsgegevens die we verwerken

Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. Welke gegevens wij precies verwerken hangt af van het doel waarmee u onze website gebruikt. Wanneer u contact opneemt met een vraag zullen andere gegevens verwerkt worden als dat wanneer u bij ons een bestelling doet.
De lijst met persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:
• Naam
• Bedrijfsnaam
• E-mail adres
• IP-Adres
• Locatiegegevens
• Internetbrowser en apparaattype
• Overige persoonsgegevens

Naast de bovenstaande persoonsgegevens is het ook mogelijk dat u telefonisch of via de e-mail andere persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de overige persoonsgegevens die onderaan bovenstaande lijst staan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Met onze website, webshop en diensten hebben we niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger dan 16 jaar zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buro43.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe, waarom en hoe lang?

In dit stuk tekst zullen we u uitleggen hoe, waarom en hoe lang wij uw gegevens bewaren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn kwetsbaar en daarom maken we gebruik van SSL-encryptie en sterke beveiliging software WordFence. Daarnaast worden er ook regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

mijndomein.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van mijndomein.nl. Dat betekent dat u gegevens op servers staan die in beheer zijn van mijndomein.nl. Zij gebruiken deze gegevens echter niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijndomein.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Mijndomein.nl

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van mijndomein.nl. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijndomein.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Contactformulieren

In deze website maken we gebruik van een contactformulier. Wanneer u dit formulier invult zullen wij verschillende gegevens van uw ontvangen zoals uw naam, telefoonnummer en uw bericht. Deze gegevens gebruiken wij enkel om weer contact met u op te nemen om uw vraag of opmerking te beantwoorden. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan noodzakelijk en daarnaast zullen we deze gegevens ook niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt zoals het opnemen van contact of het afhandelen van bestellingen.

Buro43.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijnen

Buro43.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn (7 jaar) loopt bewaren.

Datalek procedures

Indien we een datalek hebben, denk aan bijvoorbeeld een gehackte site dan zullen wij hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Allereerst wordt onze beheerder van de website en de hosting ingelicht om te kijken waar het datalek vandaan en om te kijken hoe dit zo snel mogelijk opgelost kan worden.
Gaat het hier om persoonsgegevens waarbij er kans is op ernstige nadelige gevolgen dan zal het lek gemeld worden aan de autoriteit persoonsgegevens. Uiteraard word het lek ook gemeld aan de betrokkenen.
Wanneer er sprake is van een datalek zullen we al het bewijs hiervan bewaren. Denk hierbij aan de oorzaak van het lek maar ook de oplossing om het lek weer te dichten. Deze gegevens bewaren we minimaal 1 jaar.
Uiteraard hebben we verschillende maatregelen getroffen om dit soort datalekken tegen te gaan zoals beveiligings plugins, ssl verbinding en de mogelijkheid om 24 uur per dag de website beheerder te bereiken.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage en correctie

U heeft natuurlijk altijd inzage in uw persoonlijke gegevens en niet alleen inzage u mag het natuurlijk ook laten corrigeren of verwijderen. Wilt u dat wij iets met uw persoonsgegevens doen? Neem dan even contact met ons op en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten

Buro43.nl wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact opnemen

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen? Schroom dan niet maar neem contact met ons op. Hieronder vindt u nogmaals onze bedrijfsgegevens:

Buro 43
info@buro43.nl